DE / EN / ES / PL / TR / 中国 / УКР
Kontakt / Dojazd / Informacje prawne / Polityka prywatności / Sitemap  
PAS Deutschland GmbH

Wilhelm-Bartelt-Straße 10–14
D – 16816 Neuruppin

telefon +49 (0) 3391 5968 – 0
telefax +49 (0) 3391 5968 – 56

→ info(at)pas-net.com
→ www.pas-net.com

Zarząd:
Theo Beil
Thomas Born
Martin Fuchs

Polityka prywatności

I. Kto jest administratorem moich danych osobowych?


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „PAS POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy, ul. 5 stycznia 90-92, 64-330 Opalenica, nr KRS 0000093435 (dalej: „Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mailową pod adresem: info.opalenica@pas-net.com


II. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?


Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:
1. świadczenia usług dla Klientów tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych,
3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dochodzenie roszczeń,
4. wysyłania treści marketingowych.


III. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?


Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora;
d) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


IV. Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Okresy przechowywania wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora.


V. Komu mogą być udostępnione dane osobowe?


Państwa dane możemy ujawnić:
a) pracownikom i współpracownikom – upoważnionym przez Administratora,
b) podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
c) podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, świadczących dla nas usługi przedsiębiorstwom transportowym, spedycyjnym i pocztowo-kurierskim,
d) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
e) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


VI. Jakie uprawnienia mi przysługują?


1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:
a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


2. Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.


VII. Czy mam prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?


Niezależnie od uprawnień określonych w VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


VIII. Prawo do cofnięcia zgody


W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.


IX. Dobrowolność podania danych osobowych


Podanie ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.


X. Jak są chronione moje danych osobowe?


1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


XI. Inne


Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.Data, 25 maja 2018r.