DE / EN / ES / PL / TR / 中国 / УКР
Kontakt / Dojazd / Informacje prawne / Polityka prywatności / Sitemap  
PAS Deutschland GmbH

Wilhelm-Bartelt-Straße 10–14
D – 16816 Neuruppin

telefon +49 (0) 3391 5968 – 0
telefax +49 (0) 3391 5968 – 56

→ info(at)pas-net.com
→ www.pas-net.com

Zarząd:
Theo Beil
Thomas Born
Martin Fuchs

Informacje prawne

1. Treść oferty on-line
Autor nie gwarantuje w żaden sposób aktualności, poprawności, kompletności ani jakości zgromadzonych informacji. Wyklucza się zasadniczo roszczenia wobec autora za poniesione szkody materialne i moralne powstałe wskutek wykorzystania bądź niewykorzystania przedstawionych informacji lub też wskutek wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, o ile ze strony autora nie stwierdzono winy umyślnej lub nie dopuścił się on poważnego zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia bądź czasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji części stron lub całości oferty bez specjalnego zawiadomienia.

2. Odnośniki i linki
W przypadku odnośników bezpośrednich i pośrednich do zewnętrznych stron internetowych („linków”), pozostających poza obszarem odpowiedzialności autora, roszczenia nabrałyby mocy wyłącznie w przypadku, gdy autor posiadałby o nich wiedzę oraz byłoby to uzasadnione i w zasięgu jego możliwości technicznych, aby zapobiec wykorzystywaniu treści sprzecznych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia odnośników nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na odnośnych stronach. Autor nie ma jednak żadnego wpływu na aktualną ani przyszłą postać, treść bądź autorstwo linkowanych stron, dlatego też odcina się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści linkowanych stron, które po utworzeniu odnośnika zostały zmodyfikowane. To stwierdzenie odnosi się do wszystkichutworzonych linków i odnośników we własnej ofercie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dykusyjnych i listach mailowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe wskutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych tego rodzaju informacji odpowiada sam właściciel strony, do której odsyła odnośnik, nie ten, który do takiej publikacjji jedynie odsyła.

3. Prawa autorskie i do znaków towarowych i zastrzeżonych
Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich użytych grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, korzystać ze sporządzonych przez siebie grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów lub sięgać do grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów będących na licencjach nieodpłatnych (free).
Wszystkie wymienione w ofercie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe i zastrzeżone podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie znaków towarowych oraz prawu własności odpowiedniego właściciela. Na podstawie wymienienia jedynie nazwy nie można wysnuć wniosku, że dany znak nie jest chroniony prawem osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów sporządzonych przez autora stron, pozostaje jego wyłącznością. Kopiowanie lub korzystanie z takich grafik, nagrań dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych
Ilekroć wewnątrz serwisu internetowego istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub handlowych (e-mail, nazwisko, adres), to udostępnienie ich przez użytkownika ma wyraźnie charakter dobrowolny. Korzystanie i opłata za wszystkie oferowane usługi – o ile technicznie jest wykonalne i uzasadnione – możliwe jest również bez podawanie takich danych lub za podaniem danych zanonimizowanych lub pseudonimu

5. Profil w mediach spolecznosciowych
Informacje kontaktowe PAS Deutschland GmbH sa rowniez aktualne dla profili spolecznosciowych na Facebook i Youtube.


6. Moc prawna niniejszego wyłączenia od odpowiedzialności Niniejsze wyłączenie od odpowiedzialności należy traktować jako część serwisu internetowego, z którego skierowano na tę stronę. Jeśliby pewne części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie, już nie, lub niecałkowicie odpowiadały obowiązującej podstawie prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu nie zostają przez to naruszone. Siedziba spółki:

Wilhelm-Bartelt Straße 10, 16816 Neuruppin
Sąd rejestrowy: Neuruppin HRB 7553
NIP: de249644615